Allmänt

/Allmänt

Ny idrottshall vid Sandbäcksskolan

Vid Sandbäcksskolan i Katrineholm uppförs en ny idrottshall av Katrineholms Fastighetsbolag AB. Vi utför markarbeten åt totalentreprenören YLAB från Jönköping  

Förskola Lillhaga i Nykvarn

I Nykvarn ska en ny förskola byggas där en gammal just rivits. Första spadtaget(en) är gjort och en GC-väg håller på att byggas.

Förskolor i Örebro

I Örebro är vi markentreprenör för två nybyggnationer av förskolor som startade i Januari 2019. Vi svarar för utförande och detaljprojektering markarbeten, utvändig VA och lekmiljö. Nu börjar första förskolan bli klar!  

Förskola i Gonäs

I Gonäs utanför Ludvika bygger Sjötorps bygg en ny förskola under 2018-19. Vi svarar för utförande och detaljprojektering markarbeten, utvändig VA och lekmiljö.  

LSS-boende i Morgongåva

I Morgongåva uppför Bällstaudde ett LSS-boende. Vi utför markarbeten, utvändigt VA och alla utvändiga ytskikt. Detta är det fjärde projektet som utförs för Bällstaudde i samarbete Sjötorps Bygg under tiden 2017-2019. Tidigare projekt i Strängnäs, Mariefred och pågående i Åkerstyckebruk. Schaktning för husgrund har just tagit sin början. Nedan en skärmdump av vår digitala 3D- modell

Förbättringsarbeten vid Biogasfabrik

Under 2017-18 har vi utfört ganska omfattande arbeten med att förbättra miljön vid biogasfabriken vid Valla Gård utanför Katrineholm åt Gasum. Dagvattenhantering med ny dagvattendamm har anlagts, alla trafikerade ytor har asfalterats, ny kanalisation har anlagts och ny plansilo samt renovering av gammal plansilo har byggts samt installation av fordonsvåg. Arbete med våginstallation Dagvatten damm Ny

Förskola i Gnesta

Vid Dansutskolan i Gnesta bygger Sjötorps Bygg ny förskola med flera avdelningar under 2018. Vi svarar för utförande och detaljprojektering markarbeten, utvändig VA och lekmiljö.   Arbete med grundläggningen av plattan. Slutresultatet 8 månader senare.

Villaområde i Forssjö

Ericsberg Fideikommiss exploaterar mark för villabebyggelse i Forssjö. Vi utför projektering för gator, VA och tomter men har även arkitektoniskt medverkat till områdets utformning förutom att vi sedan utfört arbetet rent praktiskt.   Fotomontage av kommande villabebyggelse Tomtområde med gataor Arbete med ledningschakter  

Byggnation av VA-nät, gator och villagrunder i kvarteret Hunden

Kvarteret Hunden i Katrineholm ska bebyggas med nyckelfärdigt, underhållsfritt och modernt boende. Sjötorps Bygg erbjuder tretton kedjehus samt fem parhus. Vi ska anlägga VA-nät, gator och grundschakter samt finplanering av de färdiga tomterna. Fastighetsbyrån  sköter försäljningen av boendet. Bilder från första spadtaget. Första Spadtaget 2014-03-07 Första Spadtaget Översiktsplan

Våtmark vid Tegnebol, Björkvik

Vid Tegnebol Gård har en gammal torrlagd sjö restaureras till ursprungligt skick. Hofsta Säteri och Johan von Arnold har i samarbete med Treduc AB, länstyrelsen i Sörmland och oss tagit fram en plan för projektet som ska genomföras under 2014. Genom att höja den befintliga enskilda vägen och anlägga dämningsvallar samt reglera vattennivån kommer ca 15