FosforreningInfiltrationerMarkbäddarUtvecklingAvloppsreningReningskrav

Enskilda avloppsanläggningar

Vi löser era avloppsproblem

  • Kompletta avloppsanläggningar för enskilda hushåll och större gemensamhetsanläggningar
  • Komplettering av befintliga anläggningar
  • Totalentreprenader med projekteringar, utförande och drift

Vi har stor erfarenhet av enskilda avloppsanläggningar. Vi gör hela jobbet utomhus, från projektering och kontakter med kommunens miljökontor till det nyckelfärdiga jobbet inklusive erforderligt material.

Läs om de nya kraven.
 

med lång och bred erfarenhet

Vårt mål är att hitta den lösning som passar just dig och dina behov oavsett storlek på verksamhet.

Vi säljer ett komplett sortiment på markrör (dim 50-200mm), dräneringsrör med tillbehör samt brunnar i plast eller betong.

Vi kan hjälpa er med…

FosforreningInfiltrationerMarkbäddarUtvecklingAvloppsreningReningskrav

Reningsverk

Vi säljer Watersystems reningsverk WSB Clean.

Det är ett minireningsverk som tillverkas i Sverige av ett företag som vi känner sedan många år. Vi har omsorgsfullt valt ur den omfattande flora av reningsverk som blivit stor de senaste åren. Vi vill att det reningsverk vi säljer ska ha en bra och stabil reningsmetod, robust byggd av en tillverkare som både har en dokumenterad erfarenhet av avloppshantering, långsiktighet och ansvarskänsla för eftermarknaden.

Allt det finns hos Watersystems som är ett företag sprunget ur Tranås Cementvarufabrik.

Vi kan projektera och utföra anläggningar från enstaka hushåll till gemensamma anläggningar upp till 320PE.

Slamavskiljare i fiberarmerad betong

Mycket lämplig för enskilda avloppsanläggningar där man vill kombinera en robust brunn med låg bygghöjd och ett lågt pris.

Finns i storlekar från 2 m3 till 6 m3. Vid större slamavskiljare övergår vi till en annan typ av brunn.

Infiltrationer


Vi är generellt restriktiva med att installera infiltrationsanläggningar då det, trots omfattande provtagnings- och analysarbete, inte går att garantera att infiltrationen kommer att fungera tidsperskektivet 8-12år. Vi installerar endast om det är helt uppenbart att marken är lämplig.

I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och sprids via marken till grundvattnet. Vattnet filtreras genom sand och jordlager där biologiska, fysikaliska och kemiska processer står för reningen. Infiltration kan användas för rening av blandat, urinavlastat avloppsvatten, eller BDT-vatten. Systemet bedöms klara normal skyddsnivå (läs mer på avloppsguiden.)

infiltration_liten

infiltrationsektion

Skisser över en infiltration från Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd. Läs mer i Naturvårdsverkets faktablad om infiltrationsanläggningar.

Markbädd

Vi anlägger oftast markbäddar i dagens läge då markbädden är robust och marginellt dyrare än infiltration. Tack vare Infiltramoduler kan vi göra markbäddar som är förhållandevis små till ytan.
En markbädd fungerar som en infiltrationsanläggning, men reningen sker i ett uppbyggt sandlager istället för i markens naturliga jordlager. I botten på sandlagret samlas vattnet upp och leds ut t ex till ett dike.
Markbäddar är en av de vanligaste teknikerna för enskilt avlopp och är väl beprövad. (Läs mer på avloppsguiden.se.)

markbadd_sidan_ar_001

Skiss över markbädd från Naturvårdsverkets faktablad om markbäddar.

Nedan: Infiltrabädden som används av oss i markbäddar och infiltrationen istället för traditionella spridarrör och singel. Vinsten är att reningen sker över mycket mindre yta och mer kontrollerat.

Infiltra_Tecknad

Fosforrening

På senare tid har fokus på fosforening i enskilda avlopp ökat från myndigheterna sida. Problemen med övergödning i Östersjön tros delvis bero på utsläpp av fosfor från lantbruk, industri och de enskilda avloppen. En annan mycket viktig aspekt är att fosforn håller på att ta slut i världen och måste hindras från att hamna i haven och istället återföras till odlingsmarken.

Det finns i huvudsak två sätt att rena fosfor på i en enskild avloppsanläggning.

Den ena metoden är att tillsätta en kemikalie i slamavskiljaren så fosfor i avloppsvattnet bildar ett slam (flockar) som senare hämtas med slamtömningsbilen. Kemikalien måste tillsättas kontinuerligt och kontrollerat vilket gör den till en aktiv metod.

Den andra metoden är att binda fosfor i ett filter som byts ut när mättnad uppnåtts.  Denna metod är passiv då den renar fosfor bara genom att vattnet rinner igenom filtret. Filtret ska sitta sist i reningskedjan och placeras normalt efter en markbädd eller minireningsverk med behov av fosforrening eller extra hygienisering. (Det höga ph-värdet i filtret har en bakteriedödande effekt).

Vi saluför Ecofiltrations fosforfilter ”Polonite” som vi placerar i en brunn från Tranås Cementvarufabrik.

Ytterligare ett sätt att skilja ur fosfor är att källsortera toalettavfall och BDT (Bad Disk Tvätt).  Detta sätt är många gånger den bästa lösningen för att åstadkomma ett riktigt kretslopp med återföring av näringsämnen till växtodling. Se hur det går till med Jets Vakuumteknik

Oftast används då vakuumtekniken för att hantera toalettavfallet. De reduceras vattenanvändningen till ett minimum i toaletten.

Se vidare på avloppsguiden för ytterligare information.

Källsorterande anläggningar

Under ett antal år har frågan om hur ett fungerande och resurssparande toalettsystem i samhället ska se ut. Källsortering av avloppsvatten mellan WC och BDT har hela tiden funnits med som ett alternativ där vakuumtekniken är en del av lösningen.

Vi säljer och projekterar JETS vakuumtoalettsystem både till enskilda hushåll och större samlad bebyggelse!

En klok investering i en avloppshantering som tar kretslopp och resurshushållning på allvar.

Avloppsrening – Översikt

Att ge en rättvis översikt när det gäller enskilda avloppsanläggningar är svårt för att inte säga omöjligt. Det finns idag en uppsjö av olika sätt att ta hand om sitt avlopp. Passiva markbaserade markbäddar och infiltrationer, källsorterande system av olika slag och otaliga minireningsverk. Ett bra ställe att få en bred bild är att besöka AvloppsGuiden.se som är en mycket bra webbsida i ämnet.

Vi har en grundsyn att en enskild avloppsanläggning ska vara så enkel som möjligt att hantera och sköta för fastighetsägaren. Den ska innehålla minimalt med teknik och vara robust i sin konstruktion och klara både varierande belastning och förhållanden.

Kontakta oss så berättar vi, utifrån dina egna förutsättningar, vad som finns och dess för och nackdelar.

Vi erbjuder en utvald palett med olika anläggningstyper för att tillfredsställa olika behov och önskemål.

Se vår översikt här av vilka anläggningar vi primärt erbjuder och hur de står sig på olika sätt.

Eller kontakta oss här!

Dagens reningkrav

Vilka krav som ställs på ett enskilt avloppsystem och på en fastighetsägare är väldigt bra beskrivet på avloppsguiden.
Det finns idag en uppsjö med olika reningsmetoder, tekniklösningar, minireningsverk. Det som har förändrats de senaste åren är att vi från ett teknik/metod orienterat regelsystem har fått ett regelverk som ställer funktionskrav istället. Det tycker vi är bra då det öppnar för nytänkande men ställer samtidigt större krav på oss som sysslar med installationerna ute hos ”slutanvändarna”. Vi måste hålla oss uppdaterade på vad som händer i branschen och sålla i den flora av avloppsrening som hela tiden sköljer över oss. Allt som finns är inte bra och är heller inte testat och utvärderat i oberoende sammanhang.

Vi har idag valt ut en handfull olika lösningar. Efter besök, på plats hos kund, väljer vi någon av dessa avloppsreningar som vi sedan presenterar och förklarar. Vi offerera sedan den nyckelfärdiga avloppsreningen, installerad och klar. Accepterar kunden vår offert upprättar vi erforderliga handlingar för ansökan till kommunens miljökontor. När kommunen gett sitt tillstånd får installationen påbörjas.

Projekt

Enskilda avlopsanläggningar

Varje år bygger vi eller förbättrar ungefär 10-15 st avloppsreningsanläggningar. Dessa byggs i huvudsak åt enskilda varför vi inte publicerar info om dessa på nätet om det inte är en väldigt speciell anläggning och har

Avloppsrening vid Ingvaldsstorp

Vid Ingvaldstorp Trädgård byggs något nytt varje år! Senast (2018) har ett nytt Café färdigställts. (Barbros Kafé ) I samband med det behövdes en ny reningsanläggning för hela verksamheten och några enskilda hus. En reningsanläggning

Källsorterande avloppssytem på frammarch

Under ett antal år har frågan om hur ett fungerande och resurssparande toalettsystem i samhället ska se ut. Källsortering av avloppsvatten mellan WC och BDT har hela tiden funnits med som ett alternativ där vakuumtekniken

Ledningsnät och gemensam avloppsanläggning i Tummelsta

Översikt reningsanläggning På fritidsområdet Tummlesta i Eskilstuna kommun har vi under vintern och våren 2013 byggt ledningsnät för vatten och avlopp samt även byggt en reningsanläggning för 44 stugor på området. Hela projektet

ME Fältdag blev en lyckad tillställning!

Intresserade deltagare och god uppslutning och så småning om en strålande sol gjorde Maskinentreprenörenas Fältdag i diplomutbildningens andra steg till en lyckad tillställning. Vår anläggningen visades av Patric Ericsson i gemenskap med Axel Alm från

Värd för MaskinEntreprenörena:s fältdag i Diplomutbildning i enskilda avlopp

Den 24 September står vi som värd för MaskinEntreprenörernas fältdag i Diplomutbildningen i Enskilda Avlopp.  Fältdagen kommer att genomföras hos Birgitta Nilsson vid Björkhaga i Björkvik där en enskild avloppsanläggning ska anläggas bestående av: Slamavskiljare

Avloppsinstallationer, enskilda hushåll.

I Katrineholms kommun, och även andra, pågår just nu en förhöjd aktivitet när det gäller enskilda avlopp. Har du fått besked att ditt avlopp har brister är du välkommen att kontakta oss. Vi har lång